شرایط مرجوعی کالا1) لطفا موقع عودت دادن جنس حتما اجناس رو منظم به همون ترتیب اولیه در جعبه خودشون به صورت مجزا قرار داده و با روزنامه و نایلون حبابدار اجناس رو حسابی بپوشانید تا از شکستن و زخمی شدن اجناس جلوگیری شود.